ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a névre szóló jegyek és bérletek kiállításához, a beléptetéshez, a klubkártya kiváltásához, valamint a stadionbiztonsághoz kapcsolódó adatkezelési, adatvédelmi tevékenységről

 

1) Bevezetés

A ETO Futball Kft. (a továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy hivatalos honlapjával www.eto.hu, illetve az általa a jegy-, bérlet- és klubkártya kiállítással, értékesítéssel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, és e szabályokat és elvárásokat minden, vele közreműködő adatfeldolgozóval is érvényesítteti.

A ETO Futball Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amelyről a változtatások hatálybalépését megelőző 15 nappal honlapján közzétett közleményben értesíti a felhasználókat. 

Amennyiben bármely felhasználónak akár jelen közleményben foglaltakkal vagy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése van, azt felteheti postai úton ETO Futball Kft.

9027 Győr, Nagysándor József utca 31., vagy e-mailben adatvedelem@eto.hu.

Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik az MLSZ közreműködésével üzemeltetett klubkártya rendszerben klubkártyát kiváltó személyekre.

Jelen adatkezelési                 tájékoztató        folyamatosan          elérhető       a     sportszervezet          weboldalán, a www.eto.hu/berlet cím alatt.

Jelen      adatkezelési       tájékoztató       vonatkozik       a Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) közreműködésével üzemeltetett klubkártya rendszerben klubkártyát kiváltó személyekre.

 

2) Az adatkezelő megjelölése, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése:

ETO Futball Kft.

9027 Győr, Nagysándor József utca 31.

 Az adatkezelő levelezési címe: 9027 Győr, Nagysándor József utca 31. Az adatkezelő elektronikus levélcíme: adatvedelem@eto.hu

Az adatkezelő honlapja: www.eto.hu

 

3) Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere

Az adatkezelés lényeges körülményeit az alábbi törvények szabályozzák:

-        az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet)

-        az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);

-        a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 71-73. §-ai és a 76/A. §-a.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség, mivel az Stv. 72. § (1) bekezdése alapján a szervező a részt vevők egyedi azonosítására alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző rendszert (a továbbiakban: beléptető rendszer) alkalmazhat, a labdarúgás sportág tekintetében a kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény és a fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében beléptető rendszert alkalmaz. A rendező a beléptetés során jogosult a részt vevők személyazonosságát ellenőrizni.

Az Stv. 72. § (2) bekezdése alapján beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező csak névre szóló belépőjegyet vagy bérletet értékesíthet.

Az Stv. 72. § (4) bekezdése alapján a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a belépőjegy, bérlet eladásakor, valamint a beléptetés során jogosult a néző személyazonosságát a

személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány alapján megállapítani.

Az Stv. 72. § (5) bekezdése alapján a beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a belépőjegy vagy a bérlet értékesítésekor a néző személyazonosságát egybevetheti a sportrendészeti nyilvántartás adataival.

Beléptető rendszer alkalmazása esetén a rendező a beléptetés során a néző személyazonosságát egybevetheti – a rendőrség felhívására egybeveti – a sportrendészeti nyilvántartás adataival. A sportrendészeti nyilvántartásban szereplő személynek belépőjegy vagy bérlet nem értékesíthető az eltiltó, a kitiltó vagy a kizáró határozat szerinti sportrendezvény helyszínére, illetve a sportlétesítménybe, továbbá e helyszínre a belépését meg kell tagadni.

Az Stv. 72/A. § alapján beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott, kedvezményekre jogosító kártya (klubkártya) kiváltását is kötelezővé teheti.

A klubkártyán feltüntethető adatok körét az Stv. 72/B. § (2) bekezdése tartalmazza, azonban az MLSZ a futballkártyákon – az adatminimalizálás elvét figyelembe véve – lakcímadatot és biometrikus sablont nem, anyja neve adatot csak az érintett kérésére rögzít. Ezen adatok a futballkártyán és a belépőjegyen sem kerülnek feltüntetésre.

Amennyiben külföldi sportrendezvényre az MLSZ vagy az adatkezelő a jegyértékesítést személyes adatok megadásához köti, a személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek, azaz, hogy a néző által esetlegesen elkövetett bűncselekmény, szabálysértés vagy a sportlétesítmény/sportszervezet pályarendszabályai által tiltott tevékenység következtében az MLSZ-t vagy az adatkezelőt ért kár áthárításához szükséges információk rendelkezésre állhassanak.

Amennyiben a Klubkártya igénybevételével történő jegyvásárlás nem a Klubkártya kibocsátójánál történik, úgy a klubkártya rendszerben tárolt, a Klubkártyához kapcsolt személyes adatok továbbításra kerülnek a jegy kiállítója számára.

 

4) Adatkezelési esetkör bemutatása és a kezelt személyes adatok köre

A vásárló a helyszínen, az ETO Stadion jegypénztár (9027 Győr, Nagysándor József utca 31.), valamint online is tud jegyet vásárolni a mérkőzésekre.

Kezelt adatok köre bérlet igénylése esetén az Stv. 72/B. § (2) bekezdése alapján:

a)         név;

b)         anyja neve;

c)         születési hely és idő;

d)         email cím, vagy/és telefonszám

Az a)-c) pontban meghatározott adatokat a szervező, valamint a szervező által megbízott, sportesemény-szervező tevékenységet folytató szervezet a belépőjegyen, a bérleten, illetve a klubkártyán feltüntetheti.

Online vásárlás során a jegyvásárlás a Jegymester Kft. által üzemeltetett webes rendszerben valósul meg.

A ETO jegypénztárban, vagy a helyszíni jegypénztárban megvalósuló jegyvásárlás esetén a kezelt adatok köre:

-            kötelező adat: név; születési hely és idő;

-            opcionális adat: anyja neve;

-            külföldi sportszervezet megbízásából végzett jegyértékesítés esetében további adatok (pl. útlevélszám) is elkérhetőek

Kapcsolattartásra – a kártyabirtokos rendelkezése szerint – és/vagy marketing célból csak a kártyabirtokos nevét, klubkártya számát, elektronikus levélcímét, telefonszámát, lakcímét, aláírását vagy ezek közül a rendelkezésre bocsátott adatokat kezeljük.

 

5) Az adatkezelés célja

A névre szóló jegy- és bérletértékesítés, valamint a klubkártyához kapcsolódó adatkezelés célja az Stv. 72/B. § szerint a stadionbiztonsági követelményeknek megfelelő jegyértékesítés megvalósítása.

A hivatkozott jogszabály alapján az adatok a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult

büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényen történő részvételből való kizárás céljából használhatóak fel.

A jegyértékesítéshez kapcsolódó adatkezelés beléptető rendszer alkalmazása esetén az Stv. 72. § (3) és (4) bekezdése alapján kötelező, azonban a klubkártya használata csak abban az esetben kötelező, ha ezt a sportszervezet, vagy az MLSZ az adott mérkőzésre kötelezővé teszi.

A marketing célú adatkezelés célja kereskedelmi ajánlatok és hírlevelek eljuttatása az érintettek részére.

 

6) Az adatkezelés időtartama

A jegyértékesítő rendszerből a mérkőzést követő három munkanap után – amennyiben az erre jogosult hatóság nem szólítja fel az adatkezelőt az adatok további, maximum 30 napig tartó megőrzésére – a személyes adatok törlődnek a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Külföldi mérkőzés esetén 40 nap a törlési határidő.

A klubkártyával, bérlettel és belépőjeggyel kapcsolatban kezelt adatok az érvényességük lejáratát követő 3. munkanapon, klubkártya esetén az adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását követő 3. munkanapon kerülnek törlésre.

A hozzájárulás alapján kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

 

7) Az adatfeldolgozásra jogosult személye

Az adatfeldolgozásra az adatkezelő és az adatfeldolgozó jogosult.

 

Adatfeldolgozó megjelölése, elérhetőségei:

 

Nádor Rendszerház Kft.

székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.

cégjegyzékszám:  01-09-074755

levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9. elektronikus levélcíme: info@nador.hu

honlapja: www.nador.hu

 

A Nádor Rendszerház Kft. a Stadionbiztonsági Rendszer üzemeltetője, a jegy-és bérletértékesítési rendszer támogatását adja, a klubkártya rendszerben adatok tárolását és karbantartását végzi az MLSZ utasítása szerint.

 

TEX Hungary Kft.

székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. cégjegyzékszám: 01-09-877903

levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1. e-mail: info@tex.hu

klubkártya ügyekben: futtbalkartya@tex.hu

jegyértékesítéssel kapcsolatos ügyekben: mlsz@tex.hu honlapja: www.tex.hu

 

A TEX Hungary Kft. a jegy- és bérletértékesítés esetében viszonteladó, a klubkártya rendszerben a futballkártyák, erre vonatkozó felhatalmazás esetén klubkártyák kiállítója.

 

Jegymester Kft.

székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

Cégjegyzékszáma: 01-09-36953 e-mail: info@jegymester.hu

 

A Jegymester Kft. a központi jegyrendszer fejlesztője, a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából a rendszer támogatását adja, valamint a TEX Hungary Kft. alvállalkozójaként (egyben adatfeldolgozójaként) részt vesz a jegyek értékesítésében és a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából közreműködik a meccsjegy.mlsz.hu oldalon található webshop üzemeltetésében.

 

e-Corvina Kft.

székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.

cégjegyzékszám: 01-09-718803

levelezési címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66. e-mail: info@e-corvina.hu

honlapja: www.ecorvina.hu

 

Az e-Corvina Kft. a klubkártya rendszer fejlesztője.

 

9) Az adat megismerésére jogosultak köre

A törvényi adatok megismerésére csak az adatkezelő, az adatfeldolgozó, valamint a törvényben hivatkozott hatóságok és csak a törvényben meghatározott cél elérése érdekében jogosultak.

Írásbeli szerződés alapján, az adatkezelő nevében a TARGET HUNGARY SECURITY Kft. (2000 Szentendre, Kőfaragó utca 3., Adószám: 22676322213) a beléptetéskor a törvényben meghatározott és nyilvántartott személyes adatokat, valamint a személyazonosság igazolása érdekében bemutatott, ezt a célt szolgáló okmányban feltüntetett személyes adatokat megismerheti. Arról jegyzetet, felvételt csak abban az esetben készíthet, ha a sportlétesítményből eltávolítandó néző személyazonosságát kell megállapítania. Az így megismert adatokat csak a sportrendezvény szervezője vagy a helyszínre érkező hatóság részére történő átadás érdekében használhatja fel.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés körében megadott személyes adatok megismerésére csak a hozzájárulás címzettje és adatfeldolgozója jogosult.

 

10) Adatbiztonsági intézkedések

A Magyar Labdarúgó Szövetség közreműködésével létrehozott informatikai rendszer garantálja, hogy:

-            a kezelt személyes adatokhoz csak az erre jogosultak férhetnek hozzá személyenként kiadott felhasználónév és jelszó birtokában;

-            a rendszerben létrehozott szerepkörök biztosítják, hogy mindenki csak a munkájához szükséges mértékben férjen hozzá az adatokhoz;

-            a személyes adatokkal kapcsolatos, a Rendelet 4. cikk 2. pontjában meghatározott műveleteket a rendszer rögzíti, azokat a rendszerhez csak felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek végezhetik el.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelően gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat tájékoztassa az adatvédelmi követelményekről.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a megismert személyes adatokat törvény alapján arra nem jogosult harmadik személynek, vagy jelen adatkezelési tájékoztatóban nem említett személynek és/vagy az érintett hozzájárulása nélkül nem továbbítja.

Az adatkezelő az Infotv. 25/E. § (2) bekezdés szerinti adattovábbítási nyilvántartást vezet.

 

11) Az érintettet megillető jogok

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján az érintett jogosult arra, hogy:

a)              kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,

b)              kérje a személyes adatainak helyesbítését,

c)              kérje a személyes adatainak törlését,

d)              kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,

e)              tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,

f)               kérje az adathordozhatóságot,

g)              tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen,

h)              visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

 

a) Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.

Az érintett jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól.

 

b) A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult kérni az adatkezelőtől, hogy az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. Az adatkezelés céljától függően az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")

Az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, az adatkezelő pedig köteles törölni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben az adatkezelő további szolgáltatásokat nem tud nyújtani az érintett részére.

 

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az adatkezelő megjelöli az érintett személyes adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhet.

 

e) A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti az adatkezelőtől, hogy a továbbiakban ne kezelje személyes adatait.

Ezen felül, ha az érintett személyes adatait jogos érdek alapján kezel az adatkezelő, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az vonatkozó személyes adatainak e célból történő kezelése ellen.

Továbbá az érintett jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

 

f) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.

 

g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha az érintett személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha az érintett visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az adatkezelőnek adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem, vagy csak részben tudja az adatkezelő biztosítani a kért szolgáltatásokat.

 

h) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha az érintett úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1125, Magyarország, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett személy az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bírósághoz fordulhat.